Taste of Joy

IMG_6293.JPG

Valentine's Day Special

IMG-6289

Customized Cupcakes $4

IMG-6298

Valentine's Day Special

IMG-6290

Customized Cakes- starting at $25

IMG-6292.JPG

Valentine's Day Special

IMG-6291.JPG

Chocolate Cinnamon Churros